Vil du oversette et innlegg eller en kommentar skrevet på et annet språk, klikker du på Se oversettelse under innlegget eller kommentaren.
Hvis du ikke ser alternativer for oversettelse under et innlegg eller en kommentar som er skrevet på et annet språk, må du sjekke at alternativene for oversettelse ikke er slått av for dette språket.
Var denne informasjonen nyttig?