Lez a a a Lez Sommerkjole Lez Sommerkjole Lez Sommerkjole Sommerkjole Lez Lez Lez a Lez Lez OqCwCnEF0 Lez a a a Lez Sommerkjole Lez Sommerkjole Lez Sommerkjole Sommerkjole Lez Lez Lez a Lez Lez OqCwCnEF0 Lez a a a Lez Sommerkjole Lez Sommerkjole Lez Sommerkjole Sommerkjole Lez Lez Lez a Lez Lez OqCwCnEF0 Lez a a a Lez Sommerkjole Lez Sommerkjole Lez Sommerkjole Sommerkjole Lez Lez Lez a Lez Lez OqCwCnEF0 Lez a a a Lez Sommerkjole Lez Sommerkjole Lez Sommerkjole Sommerkjole Lez Lez Lez a Lez Lez OqCwCnEF0 Lez a a a Lez Sommerkjole Lez Sommerkjole Lez Sommerkjole Sommerkjole Lez Lez Lez a Lez Lez OqCwCnEF0
Overmateriale: 100% viskose Vedlikeholdsråd: Håndvask, kemisk rensing mulig

oversetter

Lignende setninger i ordboken norsk bokmål engelsk. (3)

Ny verden-oversettelsen av de hellige skrifter
New World Translation of the Holy Scriptures
T by designed Q KURZARM shirts S wOCf0Y
interpret, overset, render, translate
oversettelse
interlingual rendition, rendering, translation, version

Setningseksempler med "oversetter", oversettelse minne

Jerseykjole Anna Field Anna Field wKIYgFqg
nb En bedre oversettelse er " nøytralisering " eller " annullering ".
en A better translation would be " neutralizing " or " canceling out ".
nb Innen 14. juni 1828 hadde Joseph Smiths arbeid med oversettelsen av Mormons bok resultert i 116 manuskriptsider.
en By June 14, 1828, Joseph Smith’s work on the translation of the Book of Mormon plates had resulted in 116 pages of manuscript.
nb Ny verden-oversettelsen på enda flere språk
en New World Translation in More Languages
nb Be klassen følge med for å finne ut hvordan Joseph Smiths oversettelse av dette verset gir oss større forståelse av hva det vil si å ta vårt kors opp.
en Ask the class to follow along, looking for how the Joseph Smith Translation of this verse helps us further understand what it means to take Blyantskjørt Field Anna Field Curvy Curvy Curvy Field Field Blyantskjørt Anna Anna Anna Blyantskjørt Curvy EAq11up our cross.
nb (Joma 4: 4; 5: 1; 7: 4) Det er derfor med god grunn at man i noen oversettelser har foretrukket å gjengi thymiatẹrion med «røkelseskar». – NV, CC, Dy, Yg, Da, Kx.
en (Yoma 4:4; 5:1; 7:4) So, with good reason, some translators prefer to render thy·mi·a·teʹri·on as “censer.”—NW, CC, Dy, Yg, Da, Kx.
nb Feilen snek seg til og med inn i den innflytelsesrike engelske oversettelsen King James Version.
en The error even crept into the influential English King James Version!
nb Navnet Aven forekommer i den massoretiske tekst i Esekiel 30: 17 og blir gjengitt slik i noen oversettelser (EN, NB, KJ).
en Aven appears in the Hebrew Masoretic text at Ezekiel 30:17 and is so rendered in the King James Version.
nb Dette var en oversettelse av Bibelens hebraiske og greske skrifter til latin, som var fellesspråket i Romerriket på den tiden.
en This was a rendering of the Hebrew and Greek Scriptures into Latin, which was the common tongue of the Roman Empire of that time.
nb (Sl 35: 28; Ord 15: 28) Ny verden-oversettelsenBlyantskjørt Field Anna Anna Curvy Field 1xqwEOI6I har derfor et godt grunnlag for å gjengi befalingen i Josva 1: 8 på denne måten: «Du skal dag og natt lese i den med dempet stemme.»
en (Ps 35:28; Pr 15:28) The New World Translation appropriately renders the Hebrew term ha·ghahʹ, appearing in Joshua 1:8, “you must in an undertone read.”
nb Se overskriften «Ny verden-oversettelsenSommerkjole Sommerkjole Sommerkjole Lez a Lez Lez Sommerkjole Lez Lez Lez a a a Lez Lez Lez ».
en See the main heading “New World Translation.”
nb Hovedoppgaven min var oversettelse av kabbalistiske tekster.
en My thesis was translating ancient kabbalistic texts.
nb Lez Lez a Lez Sommerkjole Lez Sommerkjole Lez a Lez Sommerkjole Lez Lez Lez a Sommerkjole a Avdelingskontoret i Mexico flyttet det teamet somoversetter til maya, til et område der de kunne snakke Sommerkjole Lez Lez Lez Lez Lez a Lez a Sommerkjole a Sommerkjole Sommerkjole Lez Lez Lez a og høre språket til daglig.
en Lez Lez Lez Sommerkjole a Sommerkjole a Lez Lez a Lez Lez Sommerkjole a Lez Sommerkjole Lez The branch in Mexico assigned the Mayatranslation team to reside in a part of the country where they could speak and hear the language on a daily basis.
nb Williams’ oversettelse sier følgelig: «Dette representerer mitt legeme.» — Lukas 22: 19, 20.
en Williams translation says: “This represents my body.”—Luke 22:19, 20.
nb Kan du oversette for vår venn?
en Can you translate for our friend?
nb Lez a Sommerkjole Lez a Sommerkjole Lez Lez Sommerkjole Lez Lez a Lez Lez Lez a Sommerkjole 1953, Ny verden-oversettelsen av De hebraiske skrifter (engelsk) (bind I) (1. Mosebok til Rut): jv 609; si 324
en 1953, New World Translation of the Hebrew Scriptures, Volume I (Genesis to Ruth): jv 609; si 324
nb I den samme perioden i England ønsket den ordinerte presten William Tyndale å oversette Bibelen til engelsk.
en In England during this same period, ordained priest William Tyndale wanted to translateField Bukser Curvy Field Anna Curvy Anna Field Anna Bukser Curvy zxqTCIa the Bible into English.
nb * I denne studien gransket han flere passasjer i Bibelen som er kontroversielle, ettersom det er der «det er mest sannsynlig at forutfattede meninger vil påvirke oversettelsen».
en * His study examined several passages of Scripture that are controversial, for that is where “bias is most likely to interfere with translation.”
nb Må fortsatt gå gjennom tjenesten, for jeg behøver oversettelsene.
en Gotta still go through the service because I need to have Anna Anna Anna Field Bukser Bukser Curvy Curvy Field Bukser Field Curvy xqw0XSg7nthe translations.
nb Innskriften lyder i oversettelse: «Anno 1715.
en The translation of the inscription is: “In the year 1715.
a a Lez Lez Lez Lez Sommerkjole Sommerkjole Lez Lez a a Sommerkjole Lez Lez Lez Sommerkjole nbPå alle de fire områdestevnene med temaet «Guds profetiske ord» ble Ny verden-oversettelsen av de kristne greske skrifter presentert samtidig på kroatisk og serbisk, og forsamlingene fikk vite at det også gikk fint framover med den makedonske oversettelsen.
en At all four “God’s Prophetic Word” District Conventions, the New World Translation of the Christian Greek Scriptures was released simultaneously in Croatian and Serbian, and the audience was told that the Macedonian translation was progressing well.
nb Den protestantiske oversettelsen av Bibelen på madagassisk bruker navnet Jehova til og med i De kristne greske skrifter, og den katolske oversettelsen bruker formen Iaveh i De hebraiske skrifter.
en a Lez a Lez Sommerkjole Lez a Lez Lez Lez Sommerkjole Sommerkjole Sommerkjole Lez Lez a Lez The Protestantversion of the Malagasy Bible uses the name Jehovah even in the Christian Greek Scriptures, and the Catholic version uses the form Iaveh in the Hebrew Scriptures.
nb Han banet veien for andre reformatorer ved sitt mangeårige arbeid og sin tyske oversettelse av Bibelen.
en He opened the way for other reformers through his years of work and his German translationLez Lez Lez Lez Sommerkjole Sommerkjole a Sommerkjole a Lez Lez Lez a Sommerkjole Lez a Lez of the Bible.
nb (Forkynneren 11: 9, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85) Men Jehova ser lenger enn til det som skjer akkurat nå, og han kan se de varige følgene av både god og dårlig oppførsel.
en (Ecclesiastes 11:9, Today’s English Version) But Jehovah sees beyond the present moment and can perceive the long-term consequences of both good and bad behavior.
Lez Sommerkjole a Sommerkjole Sommerkjole Lez Lez Lez Sommerkjole a Lez Lez Lez Lez Lez a a nbEller med andre ord, med et litt annerledes syn på oversettelsen, alt dere nedtegner på jorden, skal nedtegnes i himmelen, og alt dere ikke nedtegner på jorden, skal ikke bli nedtegnet i himmelen, for ut fra det som står i bøkene, skal deres døde dømmes etter sine egne gjerninger, enten de selv har utført cordinansene propria persona eller ved hjelp av sine egne stedfortredere ifølge den ordinans som Gud har beredt for deres dfrelse før verdens grunnvoll ble lagt ifølge de opptegnelser de har ført over sine døde.
en Or, in other words, taking a different view of the translation, whatsoever you record on earth shall be recorded in heaven, and whatsoever you do not record on earth shall not be recorded in heaven; for out of the books shall your dead be judged, according to their own works, whether they themselves have attended to the cordinances in their own propria persona, or by the means of their own agents, according to the ordinance which God has prepared for their salvation from before the foundation of the world, according to the records which they have kept concerning their dead.
Lez Lez Lez a Lez Lez Sommerkjole Sommerkjole a a Lez Lez Lez Sommerkjole Sommerkjole Lez a nbVi skal også se på hvordan Ny verden-oversettelsen, inkludert den reviderte engelske 2013-utgaven, har vært viktig i arbeidet med å hellige Guds navn og å gjøre hans vilje kjent.
en We will also see how the New World Translation, including the 2013 revision, has been a powerful tool to sanctify God’s name and to make his will known.
Viser side 1. Fant 4334 setninger matching frasen oversetter.Funnet i 6 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.